Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Danh sách văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài - Cập nhật 2023

04/02/2023
Đối với các doanh nghiệp khi có nhu cầu đăng ký đầu tư ra nước ngoài, từ các khâu chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ hợp lệ và các thủ tục pháp lý rườm rà luôn là một trong những thách thức đối với doanh nghiệp trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 04 năm 2021 quy định một số mẫu văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Danh sách văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài - Cập nhật 2023

Siglaw xin được cung cấp cho bạn đọc các mẫu văn bản quan trọng nhà đầu tư cần phải lưu ý dưới đây khi thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài. Xuyên suốt các quá trình từ đăng ký đầu tư, thay đổi nội dung, hình thức đầu tư, báo cáo hoạt động đầu tư cho tới chấm dứt hoạt động đầu tư tại nước ngoài.

Một số văn bản đáng chú ý

STT

Văn bản 

Đường dẫn 

Mẫu văn bản đăng ký đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 

1

Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

Mẫu B.I.1

2

Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư 

 

3

Quyết định đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng đối với nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

Mẫu B.I.9

4

Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ (Áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư có đủ ngoại tệ chuyển ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài)


Nộp kèm văn bản của tổ chức tín dụng xác định số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư 

Mẫu B.I.6 

5

Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng (Áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư không có ngoại tệ chuyển ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài)

Mẫu B.I.7 

6

Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện 

 

7

Thông báo về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

Mẫu B.I.8

Tài liệu xác định địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại Điều 73 Nghị định 31/2021

 

Mẫu văn bản đăng ký đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 

1

Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

Mẫu B.I.1

2

Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư 

 

3

Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng cho hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài)

Mẫu B.I.2 

4

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:
- Báo cáo tài chính của nhà đầu tư;
- Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc tổ chức tài chính;
- Bảo lãnh tài chính; 
- Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư 

 

5

Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ (Áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư có đủ ngoại tệ chuyển ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài) 


Nộp kèm văn bản của tổ chức tín dụng xác định số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư 

Mẫu B.I.6 

6

Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng (Áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư không có ngoại tệ chuyển ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài)

Mẫu B.I.7 

7

Quyết định đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng đối với nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

Mẫu B.I.9

8

Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện 

 

9

Thông báo về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

Mẫu B.I.8

10

Tài liệu xác định địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại Điều 73 Nghị định 31/2021/NĐ-CP 

 

11

Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài 

 

12

Báo cáo về việc cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay 

 

13

Tài liệu xác định thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư bảo lãnh cho tổ chức kinh tế kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư

 

Mẫu văn bản Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

1

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

Mẫu B.I.3

2

Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư 

 

3

Bản sao giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 

 

4

Giải trình đề xuất điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng cho hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài)

Mẫu B.I.4

Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

Mẫu B.I.5

6

Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp đăng ký điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài).

Mẫu B.I.10

7

Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn ra nước ngoài. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

 

8

Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài 

Mẫu B.I.2

9

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư 

 

10

Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ (Áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư có đủ ngoại tệ chuyển ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài).

Nộp kèm văn bản của tổ chức tín dụng xác định số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư 

Mẫu B.I.6 

11

Quyết định đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng đối với nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

Mẫu B.I.9

12

Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện 

 

Mẫu bản báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư ra nước ngoài 

1

Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài

Mẫu B.III.1

2

Báo cáo định kỳ năm tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài 

Mẫu B.III.2

3

Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài cho năm tài chính

Mẫu B.III.3

Mẫu báo cáo liên quan tới hoạt động đầu tư 

1

Thông báo thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài

Mẫu B.I.11

2

Thông báo kéo dài thời hạn chuyển lợi nhuận của dự án đầu tư ra nước ngoài về Việt Nam

Mẫu B.I.12

Mẫu báo cáo chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài 

1

Thông báo chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu B.I.13

2

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Mẫu B.I.14

3

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Mẫu B.I.15

4

Văn bản đề nghị hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Mẫu B.I.16

Trên đây là những quy định về hồ sơ, mẫu văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoàiSigLaw muốn chia sẻ với các quý bạn đọc. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì phát sinh, xin vui lòng liên hệ với tổng đài của SigLaw để được hỗ trợ.

Cơ sở pháp lý 

  • Luật Đầu tư 2020;
  • Nghị định 31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
  • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT Quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline: 0967 818 020

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh Miền Trung: Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh Miền Trung:
Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Hotline: 0967 818 020
 
Chi nhánh Miền Nam:
Địa chỉ: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020