Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Quy định pháp luật về thủ tục kê khai thuế

27/09/2021
Doanh nghiệp khi hoạt động đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về kê khai thuế. Vậy pháp luật quy định như thế nào về kê khai thuế đối với doanh nghiệp?

Quy định pháp luật về thủ tục kê khai thuế

Kê khai thuế là việc người nộp thuế trình bày các số liệu, hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế.

Đối với kê khai thuế, doanh nghiệp sẽ phải kê khai thuế ban đầu khi thành lập mới và sau đó mới bắt đầu các kỳ kê khai thuế của doanh nghiệp.

1. Thủ tục kê khai thuế ban đầu

Đối với thủ tục kê khai thuế ban đầu, doanh nghiệp sẽ thực hiện như sau:

- Đặt bảng biển tên công ty tại địa chỉ trụ sở mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh

Sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp phải triển khai làm biển công ty, nội dung gồm 3 thông tin: Mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở và thực hiện treo biển tại địa chỉ trụ sở trong suốt thời gian hoạt động.

- Thực hiện mua chữ ký số, đăng ký kê khai thuế điện tử

Thường các đơn vị cung cấp chữ ký số sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đăng ký khai thuế điện tử. Doanh nghiệp nên để thông tin số điện thoại, email đúng để cơ quan thuế liên lạc, trao đổi thông tin.

- Doanh nghiệp thực hiện mở tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế quản lý

Khi mở tài khoản tại ngân hàng, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại điện theo pháp luật.

 • Quyết định bổ nhiệm kế toán và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân của kế toán (trường hợp công ty đã có kế toán).

Vì thủ tục mở tài khoản tại mỗi ngân hàng sẽ khác nhau nên doanh nghiệp cần liên hệ trước với ngân hàng mà doanh nghiệp dự định mở tài khoản để chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu.

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, doanh nghiệp phải tiến hành thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế quản lý

Hồ sơ thông báo gồm:

 • Xác nhận tài khoản hoặc thông báo số tài khoản do ngân hàng cung cấp (nếu có).

 • Thông báo tài khoản ngân hàng (Mẫu số 08-MST theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC).

- Kê khai thuế và nộp lệ phí môn bài

Doanh nghiệp thành lập năm 2021 được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

 • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

 • Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

 •  Đăng ký nộp thuế điện tử.

Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử tại website: https://thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 2: Doanh nghiệp liên hệ ngân hàng để đăng ký nộp thuế điện tử. Biểu mẫu đăng ký, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc tại mẫu tại website https://thuedientu.gdt.gov.vn ngay sau khi đăng ký thành công tại Bước 1.

- Lựa chọn phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng

Có hai phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ (sử dụng hoá đơn GTGT) và phương pháp trực tiếp (sử dụng hoá đơn bán hàng).

Theo CV số: 4253/TCT-CS, kể từ ngày 05/11/2017 việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:

Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.

Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

- Đăng ký sử dụng loại hóa đơn

Sau khi lựa chọn phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng:

 • Nếu doanh nghiệp lựa chọn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sẽ sử dụng hóa đơn GTGT. Doanh nghiệp lựa chọn đơn vi cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử trước khi sử dụng.

 • Nếu doanh nghiệp lựa chọn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, sẽ sử dụng hóa đơn bán hàng. Doanh nghiệp liên hệ với chi cục thuế quản lý để làm thủ tục mua hóa đơn.

- Lựa chọn chế độ kế toán và phương pháp khấu hao tài sản cố định

 • Về chế độ kế toán: Có 2 chế độ kế toán đang có hiệu lực là: Thông tư số 133/2016/TT-BTC và Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Doanh nghiệp phải xác định quy mô, số lao động của doanh nghiệp để lựa chọn chế độ kế toán phù hợp.

 • Về phương pháp khấu hao tài sản cố định: doanh nghiệp cần thông báo cho cơ quan thuế quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao tài sản cố định (khoản 3, khoản 4 Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC).

2. Kỳ kê khai thuế doanh nghiệp

Kỳ khai và tính thuế gồm có: tháng, quý, năm và theo từng lần phát sinh cũng như có sự thay đổi như chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản.

Khai theo từng lần phát sinh, như: Khai thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên (như cho thuê tài sản, kinh doanh buôn chuyến). Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh…

- Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế đối với đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế bao gồm:

 • Tờ khai thuế.

 • Hoá đơn, hợp đồng và chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là Tờ khai thuế tháng.

Khai theo tháng được tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày cuối cùng của tháng, như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, phí, lệ phí,…

Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý là Tờ khai thuế tạm tính. 

Khai theo quý được tính từ ngày đầu tiên của quý đến ngày cuối cùng của quý, như: Khai Thuế thu nhập cá nhân tạm tính,...

- Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:

Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế phải nộp.

Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.

Khai theo năm tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 như khai thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí môn bài, khai quyết toán các loại thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với từng sắc thuế, khoản thu được quy định cụ thể tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ khai thuế được sử dụng luôn hồ sơ hải quan.

3. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi.

 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.

 • Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.

 • Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.

 • Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ tài chính ban hành.

 • Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline: 0967 818 020

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh Miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh Miền Trung:
Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0967 818 020
 
Chi nhánh Miền Nam:
Địa chỉ: 99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020