Một số điểm mới quan trọng của Luật doanh nghiệp 2020

siglaw

Chương trình “Cập nhật những thay đổi mới nhất của các điều luật ” được thực hiện bởi Luật sư Lê Thị Dung, giám đốc CÔNG TY LUẬT TNHH SIGLAW. Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp cũ với nhiều điểm mới quan trọng. Và trong video này, Siglaw sẽ giới thiệu tới quý vị MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020.

The program “Update the latest changes of the law” program is done by Lawyer Le Thi Dung, director of SIGLAW LAW COMPANY LTD. The 2020 Law on Enterprise, takes effect from January 1, 2021, replaces the old Law on Enterprise with many important new points. And in this video, Siglaw will introduce some noteworthy contents of the 2020 Law on Enterprise.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967818020
>